Υπηρεσίες

Προεκτύπωση

Ψηφιακές εκτυπώσεις

Εκτύπωση offset

Μετεκτυπωτικές εργασίες

Ειδικές κατασκευές

Ευέλικτες

μετεκτυπωτικές λύσεις

Η αποπεράτωση κάθε εκτυπωτικής εργασίας δίνει την προστιθέμενη αξία που αναζητούμε σε κάθε έντυπο. Όμορφη εκτύπωση και άρτιο finishing αναδεικνύουν με το καλύτερο τρόπο, την ιδέα του σχεδιαστή του εντύπου. Δική μας προσπάθεια είναι να προτείνουμε λύσεις, να δοκιμάσουμε νέες τεχνικές, να είμαστε ευέλικτοι και δημιουργικοί.